ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 65 ถึง 12 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
20 มี.ค. 65 ถึง 16 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร ม.1 ถึง ม.6 เรียนฟรีไม่มีค่าเทอม
07 พ.ค. 65 ถึง 17 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕
27 ก.พ. 66 ถึง 17 มี.ค. 66 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-15-16-17 มีนาคม 2566