ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัตยาทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2553-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาฤทธิ์ศักดิ์ ญาณาภิรโต
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2556-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายพูลเพชร บัวเปลือย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2553-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ พงอุดทา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2550-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพนิดา แก้วใสทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2550-ปัจจุบัน