ฝ่ายบริหาร

พระครูปริยัตยาทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระมหาฤทธิ์ศักดิ์ ญาณาภิรโต
หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายงานวิขาการ

นายพูลเพชร บัวเปลือย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุพจน์ พงุดทา
หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพนิดา แก้วใสทอง
หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายแผนและงบประมาณ