หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนสายวิทย์ - คณิต 
ตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ฉบับปรับปรุง 61