กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุพจน์ พงุดทา
หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ