คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอานนท์ ศิลาไสย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวชิราวุธ เสนานุช
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนและหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส่ามเณรธนกฤต ดาวงษา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนและรองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรนิพัทธ์ การินทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการ,หัวหน้าฝ่ายเหริญญิกและกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐวุฒิ แสนหล้ากล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐพงษ์ ทรงเหล็กสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรยศนนท์ ดอใจ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธีรเดช วิทยเวทย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพงษ์ศักดิ์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอภิชัย วันทองสุข
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวีระชาติ ถิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธรัตชนก ครุฑสร้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคมและกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรจีรศักดิ์ จันทะวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอิทธิพล การเลี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุรชัย แจ่มเจริญดำรง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรกฤตภาส เนียมจีน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรกิตติชัย จันทะวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรมาฆบุตร ไชยศรีฮาด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอรรถวุฒิ ราชบรรเทา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพีรเดช เพ็งสุข
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรกายสิทธิ์ ลุนาหา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวรเนตร ไชยศรีฮาด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรจักรกฤษณ์ ดอนอาชิตร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสิปปวิชญ์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรกิตติพงศ์ งามสะพั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐกิติ บุญชิต
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสิทธิชัย สงสอน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพรรษา พรมกาง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐดนัย สีพลแสน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพงษ์พิพัฒน์ คำนุชิต
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน,ฝ่ายเหรัญญิกและฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรปวิธ โสดาดง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียนและกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐนุพงษ์ ดาวงษา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภานุพงษ์ วังคีรี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสมิทธ์ สาระมโน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรทัสกร ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวัฒนะ เขียวในวัง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธนลาบ อังกาบ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพงษ์พิทักษ์ นามตะไก้
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวีระชน ถิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4