ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 

.  ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม วัดศรีวิชัยวนาราม  ตั้งเลขที่ ๓๖๖ ถนน เลย- เชียงคาน ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๓๔-๕๘๐    โทรสาร ๐๔๒-๘๑๒-๘๐๒

E-mail : watsrivichai@hotmail.com

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ สังกัด มหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๗/๒๕๒๗ ปัจจุบันนี้ มี พระครูปริยัตยาทร เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม/ผู้รับใบอนุญาต, มี พระครูปริยัตยาทร เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

พ.ศ. ๒๕๒๕  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔) สายศิลป์-ภาษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯ วิทยาเขตหนองคาย  วัดศรีษะเกษ  จังหวัดหนองคาย (สาขา) จังหวัดเลย   บริหารการศึกษา โดย (พระศรีอรรถเมธี)  เป็นรักษาการผู้จัดการ /รักษาการครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๒๖  ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดำเนินการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)

พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เลขที่ ๑๒๗/๒๕๒๗  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๖  เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา-ตอนต้น ชื่อว่า โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม  เปิดทำการสอนเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. บริหารการศึกษา โดย พระศรีอรรถเมธี  เป็น ผู้จัดการ/ครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๒๘  วัดศรีวิชัยวนาราม ได้ทำหนังสือ  ที่ ๑๔/๒๕๒๘  ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๘ เรื่อง  ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เจริญพร  อธิบดีกรมการศาสนา  ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีวิชัยวนาราม ฯลฯ  บัดนี้ นักเรียนได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)    ห้องเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๒๘  เป็นต้นไป 

พ.ศ. ๒๕๒๘  กรมการศาสนาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔/๘๗๗๑  ลงวันที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๒๘

เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นมัสการ ผู้จัดการโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม  อ้างถึงลิขิตโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม ที่ ๑๔/๒๕๒๘  ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๘  ตามลิขิตที่อ้างถึงข้างต้น ทางโรงเรียนขออนุญาตเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๘ เป็นต้นไป นั้น บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๘  เป็นต้นไป  จึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง (นายมงคล  ศรีไพรวรรณ) อธิบดีกรมการศาสนา  กองศาสนาศึกษา โทร. ๒๘๑๐๔๙๒  สำเนาถูกต้อง (พระศรีอรรถเมธี) ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม                                                                                                                                      

  พ.ศ. ๒๕๓๔  เมื่อเวลา ๑๒.๕๗ น.   วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔  (พระศรีอรรถเมธี) เจ้าอาวาส /ผู้จัดการ /ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม ถึงแก่มรณภาพ  ดังนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดเลย จึงกราบอาราธนา ท่านพระครูบรรพตคณานุกูล เจ้าคณะอำเภอภูกระดึง(อาจารย์ของผู้ตาย) มารักษาการเจ้าอาวาส / รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลย   และคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๙   จึงแต่งตั้ง (พระมหามูลตรี  มหพฺพโล/ก้งซุย) วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พ.ม. รักษาการครูใหญ่ และแต่งตั้งให้(นายพินัย  อามาตมุลตรี) เป็น นายทะเบียน เปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๓๔   และหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๓๔ (สายวิทย์-คณิต)

พ.ศ. ๒๕๔๕  เปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. ๒๕๔๔   และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๔๔ (สายวิทย์ - คณิต)  บริหารงานการศึกษา  โดย  พระราชวุฒาจารย์   วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พป.,พธ.ม.(ปรัชญา)  เป็น ผู้จัดการโรงเรียน  และ  พระครูสิริวิชัยธัช  วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๔,พ.ม.,พธ.บ.,กศ.ม. (บริหารการศึกษา) เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-อาจารย์ประจำ

พ.ศ. ๒๕๕๓  เปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพ.ศ. ๒๕๕๑   และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๑(สายวิทย์ - คณิต)  บริหารงานการศึกษา  โดย  พระสุวรรณธีราจารย์   วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๔,พ.ม.,พธ.บ.,กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  เป็น ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-อาจารย์ประจำ  ต่อมาพระสุวรรณธีราจารย์เกิดอาพาธและมรณภาพลงในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงได้แต่งตั้ง พระครูปริยัตยาทร วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๓,พ.ม.,พธ.บ.,กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม

ปัจจุบัน บริหารงานการศึกษา  โดย  พระครูปริยัตยาทร วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๓,พ.ม.,พธ.บ.,กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  เป็น ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-อาจารย์ประจำ

วัน/เวลาที่เรียน /ภาคปกติ                      :     วันจันทร์  -  วันศุกร์

๑.     แผนกธรรม (นักธรรมตรี-โท-เอก)  เปิดทำการเรียนสอนวันเสาร์ /วันอาทิตย์ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.

๒.     แผนกบาลี (บาลีไวยากรณ์ - ป.ธ.๔)  เปิดทำการเรียนสอนวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา ๑๘.๓๐ น.  ถึง  ๒๐.๑๐ น.

  ๓.   แผนกสามัญศึกษา (ระดับชั้น ม.๑-๖)  ภาคเช้า  เรียนวันจันทร์-ศุกร์

                        เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น