กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพนิดา แก้วใสทอง
หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายแผนและงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ