วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


ปรัชญา


                   การศึกษาดี  ศาสนพิธีเด่น  เน้นจริยธรรม


 วิสัยทัศน์ (Vision)


        “มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพ   มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  

มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  ทันต่อเหตุการณ์โลก

เทคโนโลยี ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม  นำพาบุคลกร

สู่มืออาชีพ”