กลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระมหาฤทธิ์ศักดิ์ ญาณาภิรโต
หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายงานวิขาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระมหาปภาพิช วชิรธมฺโม
ครู

พระมหาวัชระ วชิรญาโณ
ครู