กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยสิทธิ ยศพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการและสารบรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ