พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           ๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยการส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

           ๓. จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

           ๔. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน

 

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านกระบวนการเรียนการสอน การปฏิบัติหน้าที่ การค้นคว้า การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           ๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน บริการห้องสมุด ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ย่อมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

           ๓. เพื่อส่งเสริมงานด้านการปกครอง คณะกรรมการนักเรียน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม  ปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อสถาบัน

           4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาครัฐ และเอกชน  การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดสิ่งแวดล้อมชุมชน

           5. เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยมหลักของการพัฒนาองค์กร  

U : United in action  (ร่วมแรง)

S : Spirit (ร่วมใจ)

C :  Collaboration (ร่วมมือ)

H  : Harmony (พลังสามัคคี )